Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace

  • Superadministrátor

Vloženo: 30. října 2023 v 10:43

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zpráva za kalendářní rok 2023

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

 

 

 

 

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

 

0

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

 

0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0

 

Přílohy