Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ Sedlec - U zámku

Mateřská škola Sedlec - U ZÁMKU
 
Adresa:
Zámecká 27, Kutná Hora
Zástupce ředitelky:
Dagmar Novotná
Učitelka:
Marie Dvořáčková
Asistentka pedagoga: Veronika Doušová
Provozní zaměstnanci:
Olga Stará
Telefon:
327 561 471
Email:
Provozní doba:
6:30 - 16:30 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto: Naším cílem není, aby všechny děti byly stejné,
ale aby byly stejně šťastné

 

VIZE MŠ SEDLEC

Škola je zaměřena hudebně, pohybově a na pěvecké hudební činnosti spojené s prezentací pro rodiče a veřejnost, komunikativní kompetence.

Co chceme pro naše děti

Chceme dětem umožnit prožívat kouzelný svět dětství uprostřed pohádek a jejich fantazie a zároveň je nenásilnou formou připravovat na reálný život, zejména pro budoucí školní docházku.

Filozofie naší Mateřské školy:

„Naším cílem není, aby všechny děti byly stejné, ale aby byly stejně šťastné.“

 

V SOULADU S KONCEPCÍ ŠKOLY AKTUALIZOVAT VÝCHOVU A VZDĚLÁNÍ S CÍLEM VŠESTRANNĚ ROZVÍJET OSOBNOST DÍTĚTE PŘI ZACHOVÁNÍ RADOSTNÉHO DĚTSTVÍ.

              

 • naplňovat, zařazovat a sledovat aktuální témata pro výchovně vzdělávací práci dle doporučení MŠMT
 • aktualizovat ŠVP DUHA
 • zařazovat společné tvořivé dílny s rodinou, dle epidemiologické situace
 • prožitkové učení, projektové dny
 • dle potřeby distanční výuku
 • upevňovat návyk pitného režimu
 • sledovat oblast environmentální výchovy, ekologie, třídění odpadů
 • pomoc charitě
 • rozvíjet dovednosti předcházející čtení, psaní
 • rozvíjení elementárních matematických souvislostí
 • zaměřit se na logopedickou prevenci, správné dýchání a dostatek pohybu ve třídě, na zahradě, v přírodě
 • nabízet formou aktivních činností seznamování s technickými dovednostmi a tím vzbuzovat zájem o technické a manuální činnosti
 • podporovat aktivity zaměřené na environmentální oblast
 • podporovat činnosti zaměřené na předfinanční gramotnost
 • zaměřit se na sledované oblasti ve vzdělávání – předčtenářskou gramotnost; elementární matematické souvislosti; tělesnou výchovu – podmínky, organizaci, neopomíjet práci s nadanými dětmi; dopravní výchovu;
 • věnovat pozornost tématům ekologické výchovy; předcházení úrazům a prevenci sociálně patologických jevů
 • přijímat každé dítě takové, jaké je a citlivě reagovat na jeho potřeby
 • zaměřit se na zdravotní výchovu dětí – metodiku, pracovní listy, hry
 • prevenci dopravních nehod
 • dle možností přesunout VVP do venkovních prostor a zaměřit se na prožitkové učení
 • ponechávat dětem dostatek prostoru při hrách
 • dodržovat adaptační období, maximálně se věnovat novým dětem, rodičům; zapojit aktivně rodiče do života školy, dle epidemiologické situace
 • pracovat s dětmi ve skupinách, dbát na individuální přístup, nepřetěžovat jej
 • plány výchovné práce budou vycházet z RVP PPV, zajistit propojenost a všestrannost činností
 • vzájemná spolupráce pedagogů
 • v režimu bude závazná doba podávání jídla, pobytu venku a odpoledního odpočinku, ostatní činnosti budou přizpůsobeny situaci ve třídě
 • vytvářet vhodné podmínky pro pohybové aktivity dětí, cvičení s hudbou, sportovní hry, hry na školní zahradě, vycházky do přírody, plavecký výcvik
 • dát možnost rodičům po dohodě podílet se na vzdělávání svých dětí formou návštěv a besed, tvořivých aktivit, předčítání při odpoledním odpočinku dle epidemiologické situace
 • účastnit se sportovních aktivit dle možností
 • maximálně využívat hudební chvilky k uvolnění atmosféry, relaxaci, potlačení agresivity, k podpoře dobré nálady, radostné atmosféry, hudebního cítění, rozvoji slovní zásoby, procvičení paměti, sluchu, k hudebnímu a tanečnímu projevu
 • dopřát dětem kulturní zážitky, spolupracovat s partnery dle možností a epidemiologické situace
 • vybavit školu pomůckami, hračkami, herními prvky dle nejnovějších trendů
 • vybudovat ve škole společenskou místnost pro pohybové aktivity dětí, divadla, kulturní a společenské akce, prezentace dětí.

Zimní sporty - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 22. ledna v 15:52

Platnost do: 22. ledna 2025 v 23:59

Zimní sporty a první pomoc 4 - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 18. ledna v 20:33

Platnost do: 18. ledna 2025 v 23:59

Zimní sporty a první pomoc 3 - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 18. ledna v 20:31

Platnost do: 18. ledna 2025 v 23:59

Zimní sporty a první pomoc , spolupráce s ČSČK KH - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 18. ledna v 20:23

Platnost do: 18. ledna 2025 v 23:59

Zimní sporty a první pomoc - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 18. ledna v 20:27

Platnost do: 18. ledna 2025 v 23:59

Zimní sporty a oslava 2 - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 14. ledna v 12:27

Platnost do: 14. ledna 2025 v 23:59

Zimní sporty a oblékání 3 - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 14. ledna v 12:39

Platnost do: 14. ledna 2025 v 23:59

Zimní radovánky - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 24. ledna v 21:21

Platnost do: 24. ledna 2025 v 23:59

Zelený den - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 9. února v 22:05

Platnost do: 9. února 2025 v 23:59

Zeleninový salát - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 26. ledna v 20:28

Platnost do: 26. ledna 2025 v 23:59

Zdravý životní styl 2 - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 29. ledna v 14:11

Platnost do: 29. ledna 2025 v 23:59

Zdravý životní styl, výtvarné práce - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 29. ledna v 14:09

Platnost do: 29. ledna 2025 v 23:59

Zdravá strava - příprava zeleninového salátu - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 26. ledna v 20:26

Platnost do: 26. ledna 2025 v 23:59

Zdravá strava a zimní radovánky - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 24. ledna v 21:19

Platnost do: 24. ledna 2025 v 23:59

Zdobíme stromeček 2 - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 26. listopadu 2022 v 12:13

Platnost do: 26. listopadu 2024 v 23:59

Zdobíme stromeček - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 26. listopadu 2022 v 12:10

Platnost do: 26. listopadu 2024 v 23:59

Zdobení stromečku 3 - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 17. prosince 2020 v 13:12

Platnost do: 17. prosince v 23:59

Zdobení stromečku 2 - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 17. prosince 2020 v 13:09

Platnost do: 17. prosince v 23:59

Zdobení stromečku - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 17. prosince 2020 v 13:03

Platnost do: 17. prosince v 23:59

ZÁPIS DO MŠ SEDLEC - NA ŠKOLNÍ ROK 2023-24

Dagmar Novotná

Vloženo: 29. května v 5:43

Platnost do: 29. května 2025 v 23:59