Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

O školce - MŠ 17.listopadu (mateřská škola Sedmikráska)

Vloženo: 24. ledna 2014

Snažíme se , aby se dětem v naší mateřské škole líbilo, aby byly šťastné, aby poznávaly "svět" ve všech jeho formách, podobách i barvách.
Naše MŠ 17.listopadu – SEDMIKRÁSKA - , je čtyřtřídní a umístěna v okrajové části sídliště ,,ŠIPŠÍ“. Klasická panelová přízemní budova se nachází v pěkné lokalitě nedaleko kaňkovského lesa.
Děti navštěvují třídy -  JAHŮDKY, KOŤATA, SLUNÍČKA, BERUŠKY. Ve všech třídách probíhá vzdělávání dětí dle ŠVP, který je v souladu s RVP PV z nichž vychází TVP. Na škole pracuje 8 kvalifikovaných pedagogů, asistenti pedagoga a provozní pracovnice.
Školní zahrada je osázena vzrostlými stromy a keři, obklopena živým plotem. Na zahradě jsou nové dřevěné a plastové hrací prvky, kreslící tabule… Od jarních měsíců je zahrada doplňována přenosnými hračkami a náčiním.
Všechny třídy jsou vybaveny vhodným nábytkem, který umožňuje dětem volný a přehledný výběr hraček.
 

Charakteristika vzdělávacího programu

MŠ – SEDMIKRÁSKA

 

S – Sebepojetí

 • snažíme se, aby děti porozuměly samy sobě, svým citům,svému ,,JÁ“

E – Empatie,efektivita, energie

 • snažíme se vcítit do problémů všech dětí, předávat pozitivní energii a efektivně spolupracovat při plnění vytyčených cílů, jak mezi sebou, tak ve spolupráci s rodiči

D – Demokratický přístup

 • snažíme se, aby děti otevřeně vyjadřovaly své názory a dokázaly společně řešit různé problémy

M – Motto - ,,Šťastné dítě – šťastný rodič“

 

I   -  Iniciativa, individuální přístup

 • ke každému dítěti přistupujeme individuálně

K – Kamarádství

 • vytváříme kamarádské prostředí, všichni jsme kamarádi a jako kamarádi se také chováme

R – Radost

 • snažíme se, aby děti prožívaly radost  ve všech jejích formách a podobách a tím přispívaly ke zdravému rozvoji svého ,,Jáství“

A – Aktivita

 • nabízíme dětem zájmové aktivity, aktivně prožíváme všechny společné akce školy

S – Sebepojetí

K – Kamarádství

A – Aktivita

Součástí TVP jsou i rozpracované plány činností

Sportovní  a hudební ve třídě JAHŮDEK

Termín- - průběžně, dle aktuálních potřeb

Cíl – Rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné , hrubé motoriky, správného dýchání, koordinaci pohybů, seznamování s hrou na hudební nástroj, rytmem, zvukem…

Vybavení v MŠ – žíněnky, žebřiny, obruče, lana, trampolína, flétny, všechny děti mají svoje podepsané a uložené v boxech……….

Pracovní ve třídě BERUŠEK

Termín –průběžně

Cíl – práce  netradičními způsoby, rozvoj jemné a hrubé motoriky

Vybavení v MŠ – výtvarný materiál, pracovní materiál, tužky, papír…………

Pracovní  a hudební ve třídě KOŤÁTEK

Termín –průběžně

Cíl – práce netradičními způsoby,rozvoj jemné motoriky, sloučení pohybů, správné dýchání, seznámení s nástrojem, zvukem..

Vybavení v MŠ – pracovní potřeby, výtvarný materiál, přírodní materiál, flétny……….

Výtvarné ve třídě SLUNÍČEK

Termín – průběžně

Cíl – práce s různými výtvarnými technikami, práce s hlínou, pískem, modelínou, textilem, barvy na textil, prstové barvy…

Vybavení v MŠ – výtvarný materiál, přírodní materiál, podložky…..

 

Pohybové aktivity

V oblasti pohybových aktivit je naše MŠ zapojena do projektu ,,Český hokej do MŠ“. Projekt posiluje pohybové aktivity dětí ve všech směrech, rozvíjí pohybové nadání dětí, spolupráci, koordinaci , hrubou motoriku, orientaci v prostoru…

Projekt probíhá v intervalu 1x týdně 45 – 60 min v prostorách MŠ i mimo ně, pod vedením kvalifikovaných trenérů. Zapojeny jsou všechny PD.

Klidové činnosti v době poledního odpočinku

            Pro děti, které po přečtení pohádky neusnou do 30minut jsou připraveny klidové činnosti u stolečků zaměřené na předčtenářskou gramotnost, předmatematické představy, jemnou motoriku….

 • Skládání puzzlí
 • Pexesa, domino
 • Abak třídění
 • Skládání obrazců do tvarů
 • Origami dle obrázků
 • Vystřihovánky
 • Leporela z přečteného textu
 • Časopisy – stříhání , koláže, lepení
 • Prstová cvičení
 • Nápodoba písmen, číslic, geometrických tvarů
 • Procvičování jemné motoriky
 • Uvolňovací cvičení ruky
 • Koordinace ruky a oka, pravolevá orientace

Hlavní cíle:

 • vzájemně spolupracovat ve výchově -  neformálnost seznámení s životem dítěte v MŠ
 • umožňovat přístup rodičů do tříd – adaptační procesy dětí
 • navrhovat besedy, které se budou ve vzájemné spolupráci uskutečňovat
 • pokračovat ve společných akcích – besídky
  • dílničky
  • společné výlety
  • rozloučení s předškoláky
  • velikonoční výstavy
  • otevírání pískovišť
  • zahradní slavnosti
  • zpívání ve Vlašském dvoře…

Průběh dne

 

     6.15 – 8.15                              hry a činnosti dle volby dětí

    

     8.15 – 8.45                             komunikativní kruh, cvičení

 

     8.45 – 9.00                              hygiena, průběžná svačina

 

     9.00 – 9.30                              hry a řízená činnost

 

     9.30 – 11.30                            příprava na pobyt venku. pobyt venku

 

     11.40 – 12.00                          hygiena, oběd

 

     12.00 – 14.00                          hygiena a odpočinek

 

     13.00 – 14.00                          aktivity nespících dětí

 

     14.00 – 14.30                          hygiena, svačina

 

     14.30 – 16.45                          zábavné činnosti do rozchodu dětí                 

Galerie