Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku 2023/24

  • Pavla Berková

Vloženo: 9. ledna v 14:44

Zobrazeno: 16103×

 

Přijetí dítěte do Mateřské školy Kutná Hora

v průběhu školního rok 2023/2024

 

 

Město Kutná Hora má zřízené dva právní subjekty Mateřské školy Kutná Hora a Mateřskou školu Pohádka. Proto jsou zřizovatelem určené dva spádové obvody.

 

Mateřské školy Kutná Hora je jeden samostatný právní subjekt, který vykonává svou činnost na devíti odloučených pracovištích a má svůj spádový obvod.

 

Formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání můžete doručit na ředitelství MŠ Benešova ulice č.149.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora si může zákonný zástupce stáhnout ze stránky www.ms-kh.cz/ v sekci Pro rodiče.

V nezbytném případě si zákonní zástupci formuláře pro přihlášení dítěte vyzvednou v papírové podobě na ředitelství Mateřské školy, Benešova 149. Rodiče si formuláře odnesou domů a vyplněné a podepsané doručí zpět na ředitelství MŠ v Benešově ulici č.149.

Zákonní zástupci podávají pouze jednu Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Zákonní zástupci vyplní potřebné osobní údaje a také kontaktní informace (e-mail, telefon). 

 

Formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné doručit na ředitelství MŠ, následujícími způsoby:

 

1. Odeslat do datové schránky organizace 6drk47g.

 

2. Odeslat na e-mailovou adresu materskeskoly@ms-kh.cz s elektronickým podpisem zákonného zástupce.

 

3. Vhodit do schránky na ředitelství MŠ Benešova 149 s originál podpisem zákonných zástupců dítěte v uzavřené obálce – nejlépe však Žádost odevzdat osobně na ředitelství MŠ.

 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení je součástí Žádosti o přijetí dítěte.

 

Součástí Žádosti o přijetí dítěte je doložení rodného listu dítěte a prokázání trvalého pobytu nebo povolení pobytu cizinců. Dále pak:

  • vyplněná Žádost o přijetí dítěte do MŠ – součástí je přihláška ke stravování, souhlas s GDPR, vyjádření lékaře (očkování dítěte) 
  • občanský průkaz zákonného zástupce a pro cizince povolení k pobytu – důležité k doložení trvalého pobytu zákonného zástupce (dítěte)
  • u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je nutno doložit písemné vyjádření školského poradenského zařízení

Dítě bude do MŠ přijato pouze, pokud bude volná kapacita místa v MŠ.

Rodiče, po rozhodnutí o přijetí dítěte, budou následně e-mailem nebo telefonicky vyzváni k návštěvě mateřské školy, aby se seznámili s prostředím školy, se vzdělávacím programem, případně s paní učitelkami.

 

Děkujeme za pochopení.                                                             Mgr. Pavla Berková

ředitelka organizace

 

 

Přílohy