Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis dětí do Mateřské školy Kutná Hora na školní rok 2024/2025

  • Pavla Berková

Vloženo: 22. ledna v 16:55

Zobrazeno: 558×

 

Zápis dětí do Mateřské školy Kutná Hora

na školní rok 2024/2025

 

Město Kutná Hora má zřízené dva právní subjekty Mateřské školy Kutná Hora a Mateřskou školu Pohádka. Proto jsou zřizovatelem určené dva spádové obvody.

Mateřské školy Kutná Hora je jeden samostatný právní subjekt, který vykonává svou činnost na devíti odloučených pracovištích a má svůj spádový obvod.

 

Formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude možno doručit, odevzdat na vybranou MŠ v době osobního zápisu dítěte do MŠ

v níže uvedených pracovištích

  • • MŠ Benešova 149/I-U Sluníčka
  • • MŠ Benešova 149/II-Kytička
  • • MŠ Benešova 7 -Pastelka
  • • MŠ 17.listopadu-Sedmikráska
  • • MŠ Dačického nám.-U Hrádku
  • • MŠ Sedlec-U Zámku
  • • MŠ Malín-U Skřítků
  • • MŠ Kaňk-Paraplíčko
  • • MŠ Trebišovská-Čtyřlístek

 

Zápis do MŠ bude probíhat dne 2.5. 2024 od 9 do 14 hodin.“

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora si může zákonný zástupce stáhnout ze stránky

www.ms-kh.cz/ v sekci Pro rodiče.

V nezbytném případě si zákonní zástupci formuláře pro přihlášení dítěte vyzvednou v papírové podobě u okénka na ředitelství Mateřské školy, Benešova 149 ve dnech: 22.4.2024 od 8 hodin do 14 hodin nebo 29.4.2024 od 8hodin do 14 hodin. Rodiče si formuláře odnesou domů a vyplněné a podepsané doručí do vybrané mateřské školy v den zápisu 2.5. 2024.

 

Zákonní zástupci podávají pouze jednu Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Zákonní zástupci vyplní potřebné osobní údaje a také kontaktní informace (e-mail, telefon) – velmi nutné pro následné oznámení registračního čísla dítěte.

Formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude možno doručit v den zápisu dítěte do MŠ na vybranou MŠ následujícími způsoby:

1. Odeslat do datové schránky organizace 6drk47g.

2. Odeslat na e-mailovou adresu vybrané mateřské školy s elektronickým podpisem zákonného zástupce.

3. Vhodit do schránky do vybrané mateřské školy s originálem podpisem zákonných zástupců dítěte v uzavřené obálce – nejlépe však Žádost odevzdat osobně v MŠ v den zápisu.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora doručte-doneste, prosíme Vás, v den samotného zápisu, tedy 2.5.2024.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy oznámíme na webových stránkách, kde budou zveřejněny seznamy registračních čísel dětí. Rodiče budou seznámeni s registračním číslem dítěte e-mailem, případně poštou po doručení Žádosti o přijetí dítěte do MŠ.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy bude na základě stanovených kritérií pro přijetí dítěte. Nezáleží tedy na pořadí padané Žádosti, ale na věku dítěte a spádovém obvodu.

Kritéria přijímání jsou zveřejněna na webových stránkách školy.

Pokud dítě bude splňovat kritéria přijetí a nedostane se do vybrané MŠ, pak bude rodičům nabídnuto místo v jiné MŠ organizace Kutná Hora.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení je součástí Žádosti o přijetí dítěte.

 

Součástí Žádosti o přijetí dítěte je doložení rodného listu dítěte a prokázání trvalého pobytu nebo povolení pobytu cizinců.

 

K osobnímu zápisu dne 2.5.2024 je nutné přinést:

- vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do MŠ – součástí je přihláška ke stravování,  vyjádření lékaře (očkování dítěte) a kopie rodného listu dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce a pro cizince povolení k pobytu – důležité k doložení trvalého pobytu zákonného zástupce (dítěte)

- u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je nutno doložit písemné vyjádření školského poradenského zařízení

 

Uvítáme, když k zápisu přijde zákonný zástupce i s dítětem.

 

Rodiče, po rozhodnutí o přijetí dítěte, budou následně e-mailem nebo telefonicky vyzváni k návštěvě mateřské školy, aby se seznámili s prostředím školy, se vzdělávacím programem, případně s paní učitelkami.

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Pavla Berková

ředitelka organizace