Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ Sedlec - U zámku

Mateřská škola Sedlec - U ZÁMKU
 
Adresa:
Zámecká 27, Kutná Hora
Zástupce ředitelky:
Dagmar Novotná
Učitelka:
Marie Dvořáčková
Asistentka pedagoga: Veronika Doušová
Provozní zaměstnanci:
Olga Stará
Telefon:
327 561 471
Email:
Provozní doba:
6:30 - 16:30 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto: Naším cílem není, aby všechny děti byly stejné,
ale aby byly stejně šťastné

 

VIZE MŠ SEDLEC

Škola je zaměřena hudebně, pohybově a na pěvecké hudební činnosti spojené s prezentací pro rodiče a veřejnost, komunikativní kompetence.

Co chceme pro naše děti

Chceme dětem umožnit prožívat kouzelný svět dětství uprostřed pohádek a jejich fantazie a zároveň je nenásilnou formou připravovat na reálný život, zejména pro budoucí školní docházku.

Filozofie naší Mateřské školy:

„Naším cílem není, aby všechny děti byly stejné, ale aby byly stejně šťastné.“

 

V SOULADU S KONCEPCÍ ŠKOLY AKTUALIZOVAT VÝCHOVU A VZDĚLÁNÍ S CÍLEM VŠESTRANNĚ ROZVÍJET OSOBNOST DÍTĚTE PŘI ZACHOVÁNÍ RADOSTNÉHO DĚTSTVÍ.

              

 • naplňovat, zařazovat a sledovat aktuální témata pro výchovně vzdělávací práci dle doporučení MŠMT
 • aktualizovat ŠVP DUHA
 • zařazovat společné tvořivé dílny s rodinou, dle epidemiologické situace
 • prožitkové učení, projektové dny
 • dle potřeby distanční výuku
 • upevňovat návyk pitného režimu
 • sledovat oblast environmentální výchovy, ekologie, třídění odpadů
 • pomoc charitě
 • rozvíjet dovednosti předcházející čtení, psaní
 • rozvíjení elementárních matematických souvislostí
 • zaměřit se na logopedickou prevenci, správné dýchání a dostatek pohybu ve třídě, na zahradě, v přírodě
 • nabízet formou aktivních činností seznamování s technickými dovednostmi a tím vzbuzovat zájem o technické a manuální činnosti
 • podporovat aktivity zaměřené na environmentální oblast
 • podporovat činnosti zaměřené na předfinanční gramotnost
 • zaměřit se na sledované oblasti ve vzdělávání – předčtenářskou gramotnost; elementární matematické souvislosti; tělesnou výchovu – podmínky, organizaci, neopomíjet práci s nadanými dětmi; dopravní výchovu;
 • věnovat pozornost tématům ekologické výchovy; předcházení úrazům a prevenci sociálně patologických jevů
 • přijímat každé dítě takové, jaké je a citlivě reagovat na jeho potřeby
 • zaměřit se na zdravotní výchovu dětí – metodiku, pracovní listy, hry
 • prevenci dopravních nehod
 • dle možností přesunout VVP do venkovních prostor a zaměřit se na prožitkové učení
 • ponechávat dětem dostatek prostoru při hrách
 • dodržovat adaptační období, maximálně se věnovat novým dětem, rodičům; zapojit aktivně rodiče do života školy, dle epidemiologické situace
 • pracovat s dětmi ve skupinách, dbát na individuální přístup, nepřetěžovat jej
 • plány výchovné práce budou vycházet z RVP PPV, zajistit propojenost a všestrannost činností
 • vzájemná spolupráce pedagogů
 • v režimu bude závazná doba podávání jídla, pobytu venku a odpoledního odpočinku, ostatní činnosti budou přizpůsobeny situaci ve třídě
 • vytvářet vhodné podmínky pro pohybové aktivity dětí, cvičení s hudbou, sportovní hry, hry na školní zahradě, vycházky do přírody, plavecký výcvik
 • dát možnost rodičům po dohodě podílet se na vzdělávání svých dětí formou návštěv a besed, tvořivých aktivit, předčítání při odpoledním odpočinku dle epidemiologické situace
 • účastnit se sportovních aktivit dle možností
 • maximálně využívat hudební chvilky k uvolnění atmosféry, relaxaci, potlačení agresivity, k podpoře dobré nálady, radostné atmosféry, hudebního cítění, rozvoji slovní zásoby, procvičení paměti, sluchu, k hudebnímu a tanečnímu projevu
 • dopřát dětem kulturní zážitky, spolupracovat s partnery dle možností a epidemiologické situace
 • vybavit školu pomůckami, hračkami, herními prvky dle nejnovějších trendů
 • vybudovat ve škole společenskou místnost pro pohybové aktivity dětí, divadla, kulturní a společenské akce, prezentace dětí.

upravený plán akcí - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 4. dubna v 13:58

Platnost do: 4. dubna 2025 v 23:59

Téma počasí - deštníky - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 3. dubna v 13:50

Platnost do: 3. dubna 2025 v 23:59

Velikonoční slepička - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 27. března v 10:42

Platnost do: 27. března 2025 v 23:59

Velikonoční týden 2 - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 26. března v 14:52

Platnost do: 26. března 2025 v 23:59

Velikonoční týden - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 26. března v 14:41

Platnost do: 26. března 2025 v 23:59

Dekorativní zdobení vajíček - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 25. března v 11:09

Platnost do: 25. března 2025 v 23:59

Přípravy na Velikonoce - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 21. března v 11:33

Platnost do: 21. března 2025 v 23:59

Výlet do města - Muzeum 3 - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 21. března v 11:24

Platnost do: 21. března 2025 v 23:59

Výlet do města - Muzeum 2 - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 21. března v 11:20

Platnost do: 21. března 2025 v 23:59

Výlet do města - Muzeum - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 21. března v 11:06

Platnost do: 21. března 2025 v 23:59

Výlet do města - MUZEUM KNIHTISKÁRNA - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 21. března v 11:04

Platnost do: 21. března 2025 v 23:59

Plán akcí na Duben - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 19. března v 14:33

Platnost do: 19. března 2025 v 23:59

Pepinka slaví svátek - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 19. března v 14:08

Platnost do: 19. března 2025 v 23:59

Jaro - ptáci, zvuková nahrávka - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 15. března v 11:28

Platnost do: 15. března 2025 v 23:59

Elenka slaví svátek - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 15. března v 10:04

Platnost do: 15. března 2025 v 23:59

Zvířátka na jaře - domácí zvířata - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 15. března v 10:01

Platnost do: 15. března 2025 v 23:59

Růženka slaví svátek a návštěva z Knihovny - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 13. března v 12:26

Platnost do: 13. března 2025 v 23:59

Zvířátka na jaře, čáp - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 13. března v 12:22

Platnost do: 13. března 2025 v 23:59

Zvířátka na jaře, hmyz - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 12. března v 11:24

Platnost do: 12. března 2025 v 23:59

Jarní strom - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 11. března v 11:49

Platnost do: 11. března 2025 v 23:59